دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند 

برخی اوقات سوء هاضمه انقدر شدید میشود که باعث پیری زودرس می‌گردد, مثل این دختران ایرانی که با وجود سن کم اما پیر شده اند. این جا همۀ شبیه همند;به چشم هایشان که دقیق شوید, یک حرف را می‌زنند, دست هایشان یک قصه را روایت میکند;محرومیت این جا هر روز بر چهره زنان و دختران سیلی می‌زند.

 

قصه دختران زیلایی,قصه رنج و محرومیتی مداوم هست. محرومیتی ناشی از فقر اقتصادی که وقتی با سوء هاضمه همراه میشود, رد پایش را روی چهره تک تک آن ها می‌گذارد.همۀ شبیه همند; کوچک و بزرگ, پیر و جوان. این جا در منطقه محروم زیلایی از توابع مارگون شهر یاسوج, زندگی زنان و دختران بر یک مدار تکرار میچرخد.

 

بر مدار کار.کار این جا برای زنان و دختران, گذشته از طلوع افتاب شروع می‌شود و تا ظلمات هوا ادامه پیدا میکند;قصه کار برای تک تک این دختران, از چوپانی و جمع کردن هیزم و بنه چینی به رفت و روب منزل و طبخ غذا می‌رسد و رسیدگی به بچه ها.بار مسیولیتی که از روزهای کودکی شروع می‌شود و تا روزهای بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند.

 

قصه دختران زیلایی, قصه رنج و محرومیتی مداوم هست. محرومیتی ناشی از فقر اقتصادی که وقتی با سو هاضمه همراه می‌شود, رد پایش را روی چهره تک تک آن ها می‌گذارد.آنگاه مارال ۲۳ ساله شبیه زنهای سی و چند ساله می‌شود و چهره فرشته ۲۶ ساله, به ٤٥ساله ها می‌ماند. این جا همۀ شبیه همند;

 

به چشم هایشان که دقیق شوید, یک حرف را میزنند, دست هایشان یک قصه را روایت می‌کند;محرومیت این جا هر روز بر چهره زنان و دختران سیلی میزند.

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

مینا نژدی پور, ۲۵ سال

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

کبری آتشگاه, ۳۰ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

سریاپور چهارتور, ۳۵ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

زهرا قبادیان ران, ۲۵ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

مهتاب آبرون, ۲۸ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

الصی جان قوام مقدم, ۳۰ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

زرین تار خور, ۳۱ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

سکینه قبادیان ران, ۲۵ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

فرخنده اسلامی, ۲۰ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

جانگلی آتشگاه, ۳۵ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

رقیه والا فرد, ۲۶ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

سکینه مبارکنه, ۲۷ سال

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

مهربان دژ, ۲۵ ساله

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

نسا نژندی, ۳۵ سال

دختران جوان ایرانی که به خاطر سوء تغذیه پیر شده اند

مریم نژدی پور, ۲۵ سال

 

 

seoma
Leave a Reply