| by ganbar | No comments

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه

چنانچه خریدار در بیع‌نامه عادی تعهد به فک رهنی از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملکی، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید. شماره دادنامه: ۰۰۳۶۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵ تاریخ: ۱/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر نظر به اینکه خواهان‌های دعوای تأیید […]

Read More